Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej
Inter-Poż Sp. Z.o.o
ul. Bieżanowska 107a, 30-826 Kraków

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „INTER – POŻ” Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 107a. Działa od 2000r zajmuje się kompleksową ochroną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wszystkich typów obiektów.

DANE ADRESOWE

ul. Bieżanowska 107a,

30-826 Kraków

TEL.

(0-12) 658 73 48

FAX.

(0-12) 658 89 33

e-mail: biuro@interpoz.pl

System Oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego


Oświetlenie awaryjne

Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, co powoduje, że ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodność, obwarowane są wieloma powiązanymi ze sobą normami. Dotyczy to zarówno przepisów określających ich własności funkcjonalne, jak i parametry oświetleniowe czy elektryczne. W Polsce aktualnie najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne. Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie określają wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwołuje się do innych norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczącej opraw oświetlenia awaryjnego, czy EN 50172, określającej instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Normy te również zostały przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W związku z tym obecnie obowiązuje wymóg normy PN-EN 60598-2--22:2004 Wymagania szczegółowe - oprawy oświetlenia awaryjnego, dotyczący układów testujących do opraw awaryjnych, który mówi, że oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego.

W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przewody i kable wraz z zamocowaniami powinny być ognioodporne, o takim czasie wytrzymałości ogniowej, w jakim ma działać oświetlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. - Dział IV, Roz. 8, §187, ust. 3).

System Oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego System Oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. - Dział IV, Roz. 8, § 181, ust. 5), czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy niż dwie godziny.

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach (według PN-EN 1838:2005).

Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego (według PN-EN 60598-2-22).

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne (według PNEN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne) musi spełniać następujące warunki:

a) W osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx
b) Na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx
c) W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia podstawowego, wymaganego dla danych czynności, i musi wynosić min. 15 lx

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane, co najmniej 2 m nad podłogą

  • przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
  • w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
  • w pobliżu każdej zmiany poziomu,
  • obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
  • przy każdej zmianie kierunku,
  • przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
  • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
  • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
  • w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.
System Oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego System Oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga:, jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być oświetlone w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu” oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciw-pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr109 poz 719) oświetlenie ewakuacyjne powinno być kontrolowane minimum raz w roku.

Firma INTER-POŻ Sp z o.o. oferuje kompleksową usługę dotycząca doboru oświetlenia dla danego budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami a także profesjonalny serwis przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi danego producenta. Wykonujemy także naprawę, remont a także usuwanie usterek w istniejących systemach. Wykonujemy pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego wykorzystując profesjonalne urządzenie pomiarowe.