Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej
Inter-Poż Sp. Z.o.o
ul. Bieżanowska 107a, 30-826 Kraków

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „INTER – POŻ” Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 107a. Działa od 2000r zajmuje się kompleksową ochroną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wszystkich typów obiektów.

DANE ADRESOWE

ul. Bieżanowska 107a,

30-826 Kraków

TEL.

(0-12) 658 73 48

FAX.

(0-12) 658 89 33

e-mail: biuro@interpoz.pl

ODDYMIANIE:

System oddymiania chroni życie i mienie ludzkie. Brak możliwości doprowadzenia świeżego powietrza i równocześnie brak możliwości odprowadzania ubocznych produktów spalania z obiektu uniemożliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i ucieczkę ludzi z zagrożonego miejsca.

Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi na skutek zadymienia.

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.

System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala sterowania oddymianiem.

Oddymianie

Porównanie dwóch koncepcji oddymiania

Elektryczny system oddymiania Pneumatyczny system oddymiania
 • szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe
 • stały monitoring oraz wskazywania stanu systemu
 • wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów
 • estetyczne i nowoczesne wzornictwo elementów systemu
 • możliwość zabudowania urządzeń w niemal niewidoczny sposób
 • optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu
 • konserwacja całego systemu bez zużycia dodatkowych materiałów
 • ograniczone możliwości naturalnej wentylacji (tylko w czasie pożaru)
 • wysokie koszty dodatkowych opcji systemu
 • gwałtowne otwieranie się systemu
 • wyższe koszty eksploatacji i konserwacji całego systemu z powodu wysokich kosztów próbnego wyzwolenia systemu

System Oddymiania montowany jest w ewakuacyjnych klatkach schodowych w budynkach zakwalifikowanych do stref pożarowych ZL I, II, III, V oraz strefach magazynowych PM. Oddymianie klatek stosowane jest również w strefach ZL IV w budynkach wysokich i wysokościowych.

System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej powinien być wykonany przez firmę posiadającą doświadczenie i uprawnienia wydane przez producenta systemu, ponieważ jest to system wpływający bezpośrednio na życie ludzkie.

Źródło: D+H Polska Sp. Z o.o.

Wyciąg z obowiązujących przepisów:

Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa się:

Rozdział 1, § 2 pkt. 10 zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych - rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację;
Rozdział 4, § 15. 1. Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:

1) zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
2) zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
3) zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;
6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Rozdział 4 Drogi Ewakuacyjne
§ 245. W budynkach:
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
§246 pkt. 2) Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref pożarowych inne niż ZL IV i PM oraz w budynkach wysokościowych (WW), powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.

Oddymianie